เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


ไฟฟ้า

การไฟฟ้าจังหวัดจันทบุรี สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานตั้งอยู่ที่ที่สาธารณะประโยชน์ทุ่งพลงใต้ หมู่ที่ 10 ถนนท่าแฉลบ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี มีเนื้อที่บริเวณ 24 ไร่ โดยจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและให้บริการได้ทั่วเขต และเทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตั้ง ซ่อมแซมเพื่อให้บริการแสงสว่างตามถนน ตรอก ซอยและที่สาธารณะต่างๆ

*** ในเขตเทศบาลตำบลเกาะขวาง จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ คิดเป็นร้อยละ 90 ของพื้นที่ทั้งหมดและไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน มีทั้งหมด รวม 9 หมู่บ้าน 650 ดวงการประปา

สำนักงานประปาจังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 5 ถนนศรียานุสรณ์ มีพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ มีสถานีจ่ายน้ำในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี จำนวน 2 สถานี ได้แก่

- สถานีจ่ายน้ำอำเภอเมืองจันทบุรีตั้งอยู่ที่สำนักงานประปาจันทบุรีถนนศรียานุสรณ์
- สถานีจ่ายน้ำปากแซง ตั้งอยู่ที่ถนนสระแก้ว - จันทบุรี ตำบลพลับพลา

*** ในเขตเทศบาลตำบลเกาะขวาง จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ คิดเป็นร้อยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมด
0.01s. 0.50MB