ออนไลน์ 89 คน

เยี่ยมชม 24,077 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

ประถมศึกษา

- ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก
- โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก
- การเรียนรู้ชุมชน ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะขวาง

มีเด็กเล็ก จำนวน 81 คน แบ่งเป็น ชาย 34 คน หญิง 47 คน


สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินปัก
- กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หินปัก
- ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 10 แห่ง (ประจำทุกหมู่บ้าน)
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 ของครัวเรือนทั้งหมด


ศาสนา

ประชาชนในเขตเทศบาลนับถือศาสนาตามความสมัครใจ ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม ตามลำดับ ในเขตเทศบาลมีศาสนาสถาน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ วัดเกาะขวาง วัดอ่างหิน วัดเกาะลอย วัดเกาะโตนด และวัดเกาะตะเคียน

เปลี่ยนภาษา