ออนไลน์ 108 คน

เยี่ยมชม 24,061 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ตำบลเกาะขวาง เดิมสมัยก่อนเป็นพื้นที่คล้ายเกาะขวางทางน้ำ บริเวณที่เป็นพื้นดินมีต้นฝางขึ้นอยู่จำนวนมาก จึงเรียกกันว่า “ เกาะฝาง ” ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็น “ เกาะขวาง ”

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลเกาะขวาง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเกาะขวาง หมู่ที่ 1, 2 บ้านอ่างหิน หมู่ที่ 3 บ้านเกาะลอย หมู่ที่ 4 บ้านเกาะโตนด หมู่ที่ 5, 6 บ้านเกาะตะเคียน หมู่ที่ 7, 8, 9

ทิศเหนือจรดตำบลจันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี
ทิศใต้จรดตำบลหนองบัว อ.เมืองจันทบุรี
ทิศตะวันออกจรดตำบลคลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี
ทิศตะวันตกจรดตำบลบางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี


ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่จะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะกับการทำการเกษตร มีสภาพพื้นที่คล้ายเกาะมีแม่น้ำล้อมรอบซึ่งเหมาะแก่การประมงขนาดเล็ก


ลักษณะภูมิอากาศ

เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน (Tropical Monsoon Climate) อุณหภูมิของอากาศเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 28.31 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุก ภูมิอากาศแบ่งออกได้เป็น 2 ฤดู คือ ฤดูฝน (wet season) และฤดูแล้ง (dry season) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,859 มม. ต่อปี เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับ อ่าวไทยทำให้ได้รับอิทธิพลทั้งลมมรสุมจากทะเลจีนใต้และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะมีฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคมหลังจากนั้นจะได้รับอิทธิพลความกดอากาศสูงที่พัดผ่านจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้อากาศหนาวเย็นเป็นช่วงระยะสั้นๆ ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม ส่วนฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม

ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน-เดือนตุลาคม
ฤดูหนาวเดือนพฤศจิกายน-มกราคม
ฤดูร้อนมกราคม-เดือนพฤษภาคม


จำนวนประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 15,171 คน แยกเป็นชาย 7,249 คน หญิง 7,922 คน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 534 คน/ ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน 6,944 ครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1หมู่บ้านเกาะขวาง 1,072 1,2562,3281,226
2หมู่บ้านเกาะขวาง5606121,172533
3หมู่บ้านอ่างหิน1,2151,2862,501989
4หมู่บ้านเกาะลอย 418507925335
5หมู่บ้านเกาะโตนด 373375748297
6หมู่บ้านเกาะโตนด8568661,722635
7หมู่บ้านเกาะตะเคียน 8019671,768745
8หมู่บ้านเกาะตะเคียน 1,1381,1972,3351,434
9หมู่บ้านเกาะตะเคียน 8168561,672750
รวม7,249 7,92215,1716,944

ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม 2559

เปลี่ยนภาษา