ออนไลน์ 82 คน

เยี่ยมชม 33,768 คน

งบแสดงสถานะการเงิน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
21 ม.ค. 64รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
31 ม.ค. 63รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
12 ก.ย. 62งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 แชร์  
12 ก.ย. 62รายละเอียดรับ-จ่าย2561 แชร์  
12 ก.ย. 62งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ2561 แชร์  
13 มี.ค. 62งบแสดงสถานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 แชร์  
13 มี.ค. 62รายงานงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2560 แชร์  
13 มี.ค. 62งบแสดงสถานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 แชร์  
13 มี.ค. 62รายงานงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2559 แชร์  
13 มี.ค. 62บัญชีรายละเอียดรับ-จ่ายปี 2558 แชร์  
13 มี.ค. 62รายงานงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2558 แชร์  
13 มี.ค. 62บัญชีรายละเอียดรับ-จ่ายปี 2557 แชร์  
13 มี.ค. 62รายงานงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2557 แชร์  
13 มี.ค. 62รายงานงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2556 แชร์  
13 มี.ค. 62รายงานงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2555 แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ
เปลี่ยนภาษา