เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน145
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563139
รายงานผลคะแนนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลเกาะขวาง133
การต่อต้านการทุจริต เทศบาลตำบลเกาะขวางจันทบุรี133
นโยบายการต่อต้านการับสินบน134
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี128
รายงานการดำเนินงาน 2563 รอบ 6 เดือน234
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562334
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611103
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561192
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560190
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559181
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558178
การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2557181
การติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557183
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.25571107

ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB