เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน149
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563143
รายงานผลคะแนนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลเกาะขวาง136
การต่อต้านการทุจริต เทศบาลตำบลเกาะขวางจันทบุรี135
นโยบายการต่อต้านการับสินบน137
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี131
รายงานการดำเนินงาน 2563 รอบ 6 เดือน237
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562336
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611106
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561194
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560193
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559184
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558180
การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2557184
การติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557185
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.25571111

ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB