เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - งบแสดงสถานะการเงิน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 256312
รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562180
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 25611107
รายละเอียดรับ-จ่าย25611113
งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ2561187
งบแสดงสถานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560184
รายงานงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2560186
งบแสดงสถานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559189
รายงานงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2559197
บัญชีรายละเอียดรับ-จ่ายปี 2558174
รายงานงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2558186
บัญชีรายละเอียดรับ-จ่ายปี 2557184
รายงานงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี 25571103
รายงานงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2556199
รายงานงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2555180

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB