เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลตำบลเกาะขวาง137
แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลเกาะขวาง153
ทะเบียนคุมเรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ191
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะขวาง132
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะขวาง130
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะขวาง137
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563250
แผนพัฒนาบุคลากร 61-63257
แผนอัตรากำลัง 61-63962
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2561-25650179
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)591
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2560-25641189
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2559-2563197
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2558-2562191
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2557-25611126
แผนอัตรากำลัง 3 ปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-25607115
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25616136
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559177
เทศบัญญัติ ปี พ.ศ.25571142
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะขวาง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๔1118

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB