เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลตำบลเกาะขวาง141
แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลเกาะขวาง158
ทะเบียนคุมเรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ1100

ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB