ออนไลน์ 98 คน

เยี่ยมชม 24,059 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายอุทัย นนทกนก

  ปลัดเทศบาลตำบลเกาะขวาง

 • นางจุฑา กลิ่นขจร

  รองปลัดเทศบาลตำบลเกาะขวางสำนักปลัด

 • นางพนิดา ถือสัตย์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นายวิชิต ทองนวด

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • นางสาวอารีวรรณ ปฐมบัญญัติ

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 • นายณฐพร ถนอมวงษ์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางวลัยพร สนธิภักดี

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นายประยุทธ จันทร์พิทักษ์กุล

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

 • นายเอกลักษณ์ สันตานนท์

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

 • นายสมรถ ตุ้มทอง

  นิติกรชำนาญการ

 • นายพิสิษฐ์ รัตนพลาไชย

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 • นางสาวภิญญดา วาสนาวิน

  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

 • นายสิญญพงษ์ สุขิโต

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • จ่าเอกอวิศรุต จิตตระวล

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • นายสิทธิชัย เพชรมิตร

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • นางสุวิชญา ภารดีรุจิรา

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวพิชญธนะกานต์ พ่วงวงษ์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาวชัชชนก โอสถาภิรมย์

  ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นายจตุรงค์ สัตยาพงษ์

  ผช.นักพัฒนาชุมชน

 • นายรุจิกร วาสนาวิน

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • นายภคิน วชิรพรมงคล

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายอติชาต หงษ์ทอง

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสัตจา บุญทิพย์

  พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

 • นายอดิศักดิ์ อยู่หาญ

  พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

 • นายโสภณ เพ็ชรกุล

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายสราวุธ อยู่สุขศรี

  ผช.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นายธนชัย รุ่งบรรณวิชญ์

  พนักงานดับเพลิง

 • นายสรพงษ์ อยู่สุขสวัสดิ์

  พนักงานดับเพลิง

 • นายสุริยา อินสำอาง

  พนักงานดับเพลิง

 • นายสุรเดช เพศประเสริฐ

  พนักงานดับเพลิง

 • นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง

  พนักงานดับเพลิง

 • นายพัชรพล สิงห์น้อย

  พนักงานดับเพลิง

 • นายณัฐวิทย์ ศิริสรรพ

  พนักงานดับเพลิง

 • พนักงานดับเพลิง

 • นางสาวภาวิณี ลอยลิ่ว

  คนงาน

 • พนักงานดับเพลิง

 • นายโยธิน มีมาก

  คนงาน

 • นางสาวสุชาดา สังข์ทอง

  นักการ

 • นายบัณฑิต นนทศรี

  คนงาน

 • นางสาวศิริพรรณ์ ถนอมวงษ์

  คนงาน

 • นางพร ฉิมวิลัยทรัพย์

  พนักงานจ้างเหมา

 • นางสาวนิตยา โอภาชาติ

  พนักงานจ้างเหมา

กองคลัง

 • นางอนัญญา นวลศรี

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวเบญจมา วงกตรักษ์

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 • ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 • นางสาวรัตนา สุขากรณ์

  นักวิชาการคลังชำนาญการ

 • นางสาวพรพิมล จรวิรัฒน์

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • นางสาวศิริวรรณ ไหลอ่อน

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 • นางสาวณัฐธยาน์ หอมสวัสดิ์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ (ว่าง )

 • นายวีระพันธ์ มาวัน

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นางสาวทรรศวรรณ วงษ์สถิตย์

  ผช.นักวิชาการพัสดุ

 • นางสาวบุษบง ประสพคำ

  ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวนพรัตน์ จินตนา

  ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวพิชญานิน นันภักดี

  คนงาน

 • นายยุทธนา ถาพรพาด

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางสาวนิโลบล สว่างเนตร

  เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล

 • นายณัฐภัทร ไชยฤทธิ์

  เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล

 • นางสาวธีรนันท์ สันดิตถ์

  คนงาน

 • นายสมชาย ดีประวัติ

  คนงาน

กองช่าง

 • นายประเสริฐ สถาพรจตุรวิทย์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายธเนศ รัตนภูผา

  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 • นายธีรวุฒิ บัวเผื่อน

  หัวหน้าฝ่ายการโยธา

 • นายพิริยะ ว่องไวฤทธิ์

  วิศวกรโยธาชำนาญการ

 • นางสาวเสาวลักษณ์ สันดิตถ์

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายเดชชัย จันทกิจ

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายสุรสิทธิ์ บุญล้อม

  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 • นางสาวสุจิตรา เจียมมี

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นางสาวสุปราณี อุทัยเสวก

  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายชลนที มณีนิล

  ผช.นายช่างโยธา

 • นายขันติ เพ็ชรประเสริฐ

  ผช.นายช่างไฟฟ้า

 • นายจิรพงษ์ เสวานนท์

  ผช.นายช่างไฟฟ้า

 • นายวิเชศ สังข์ทอง

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายประกิจ สีอินทร์

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายประพจน์ ชัยดิษฐ์

  คนงาน

 • นายบรรจง กำลังกิจ

  คนงาน

 • นายชนก หุยากรณ์

  คนงาน

 • นายอานนท์ ดุกสี

  คนงาน

 • นายอุดร มีมาก

  คนงาน

 • คนงาน

 • นายประดิษฐ์ แจ่มแจ้ง

  คนงาน

กองการศึกษาฯ

 • นางเพ็ญพักตร์ จันทรสุต

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นางสาวกอพร อู๋ทรัพย์

  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 • นางรักชนก ศรีศร

  ครู

 • นางสาวทัตชญา แจ่มแจ้ง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวทารินี พลอยประเสริฐ

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางสาวจอย ศรีสุข

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางเดือนเพ็ญ ทรัพย์จันทร์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวนารี ทิมอ่อง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวสุรีรัตน์ มีมาก

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาววรัญญา บ้านเนิน

  คนงาน

 • นางสาวนิสากร ตั้งมั่น

  คนงาน

 • นายอุทัย สุริเมือง

  คนงาน

 • นายนรินทร์ มีมาก

  คนงาน

 • นางอังคณา มีมาก

  คนงาน

กองสาธารณสุขฯ

 • นางสาวสุปาณี กลีบสุวรรณ

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (ว่าง)

 • นางสุภัค สิทธิโชติ

  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

 • นางรุ่งรัตน์ ทองพูล

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • นายเทวา แสนเสนาะ

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • นายธตรัฐ เจริญทรัพย์

  ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

 • นางสาวสุภารัตน์ สาประวัติ

  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

 • นางสาวไอลดา ทองนพคุณ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายเชาว์ ใหลอ่อน

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ)

 • นายสมคิด พันชัยลือ

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายทักษิณ สายแก้ว

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางสาวอรุโณทัย งามกิจ

  คนงาน

 • นางสาวกนกอร แสนสงวน

  คนงาน

 • นางสาวสุนิษา ทองนพคุณ

  คนงาน

 • นายอมรภัค กิมทรงชนาสิน

  คนงาน (กู้ชีพ)

 • นายภัทร์ธนพล กล่อมแก้ว

  คนงาน (กู้ชีพ)

 • นางสาวจตุวรรณ สุดประเสริฐ

  คนงาน (กู้ชีพ)

 • นายธีรวุฒิ ริมคีรี

  คนงาน (กู้ชีพ)

 • นายรังจันทร์ เอี่ยมพงษ์

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายสมคิด พรมทอง

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายองอาจ สามารถ

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายอาคม ช่างไม้

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายชำนาญ เกาะลอย

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายอาณัติ อุทัยเสวก

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายบำรุงศักดิ์ เหมันตรา

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายสุรินทร์ ยองเพ็ชร์

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายเสนอ กระเป๋าทอง

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายธานิน สวัสดี

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายวินัย มีมาก

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายบุญญฤทธิ์ เพ็ชร์กุล

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายพัธสินธ์ ทิวัตถ์ปกรณ์ชัย

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายวิโรจน์ คายเซ่า

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายวิโรจน์ เขียวมรกต

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายฉมวกเพชร ลอยลิ่ว

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายภานุศักดิ์ อยู่สุขสวัสดิ์

  พนักงานจ้างเหมาเปลี่ยนภาษา