เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายประยุทธ วาสนาวิน

  นายกเทศมนตรีตำบลเกาะขวาง

 • นายประเสริฐ ลิ้มโตทอง

  รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะขวาง

 • นายทวีชัย เพศประเสริฐ

  รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะขวาง

 • นายผล อินสำอางค์

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเกาะขวาง

 • นายประเสริฐ วงษ์สวัสดิ์

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเกาะขวาง0.01s. 0.50MB