ออนไลน์ 103 คน

เยี่ยมชม 24,072 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ สาธารณูปโภคครบครัน สาธารณูปการเพียบพร้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ”ยุทธศาสตร์


1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณภัยความปลอดภัยในทรัพย์สินและยาเสพติด
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
เปลี่ยนภาษา