เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2564ทต.เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. แยกเรืองรัตน์ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ทต.เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุพร้อมเทลานคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ทต.เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
ประกาศฯราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. แยกเรืองรัตน์ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะขวางทต.เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา-สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 026/2564ทต.เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563ทต.เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
ประกาศฯราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุพร้อมเทลานคอนกรีต ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีทต.เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุพร้อมเทลานคอนกรีต (e-bidding)ทต.เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุพร้อมเทลานคอนกรีต (e-bidding)ทต.เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองขุด หมู่ที่ 5 (e-bidding)ทต.เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
ตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย 3/1 บ้านโสภา หมู่ที่ 9 ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรีทต.แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
ประชาสัมพันธ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯทต.แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563ทต.เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกดอนคา หนองยาว เสม็ดงาม หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 (e-bidding)ทต.เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านเพชรถาวร หมู่ที่ 7 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีทต.แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านลุ่ม-บ้านเนิน หมู่ที่ 2 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีทต.แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
ประกาศเทศบาลตำบลแสลง เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทต.แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
ประกาศเทศบาลตำบลแสลง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแสลงทต.แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านเท้ หมู่ที่ 1 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีทต.แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
ประกาศฯวัน เวลา ที่จะตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งประตูรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะขวางทต.เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.21s. 0.75MB