เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ทต.แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
เทศบัญญัติ การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2563ทต.แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
เทศบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2557ทต.แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต เทศบาลตำบลแสลง ทต.แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
ข้อบังคับเทศบาลตำบลแสลง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561ทต.แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
ประกาศเทศบาลตำบลแสลง เรื่องนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างทต.แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เทศบาลตำบลเกาะขวางทต.เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานทต.เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563ทต.เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
รายงานผลคะแนนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลเกาะขวางทต.เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
การต่อต้านการทุจริต เทศบาลตำบลเกาะขวางจันทบุรีทต.เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
นโยบายการต่อต้านการับสินบนทต.เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปีทต.เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลตำบลเกาะขวางทต.เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลเกาะขวางทต.เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
ทะเบียนคุมเรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบทต.เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะขวางทต.เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะขวางทต.เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะขวางทต.เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ทต.เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี

ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.07s. 0.50MB